Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel ouders van leerlingen als personeelsleden van de school. De medezeggenschapsraad praat mee over van alles wat met de school te maken heeft en belangrijke besluiten moeten volgens de wet zelfs worden voorgelegd aan de MR.

 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bevoegd gezag van de school (directie, bestuur). Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van de school.Zie ook https://www.infowms.nl/ voor meer informatie over de WMS.

De medezeggenschapsraad van KC Aelse bestaat uit 5 ouderleden en 5 personeelsleden, en samen denken, praten en beslissen ze dus mee over allerlei zaken die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR van KC Aelse komt ongeveer 6 à 7 keer per jaar bij elkaar. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris in overleg met overige leden en de directie. Vergaderingen zijn overigens altijd openbaar toegankelijk en worden op ISY aangekondigd.Uiteraard is de MR ook via e-mail bereikbaar, maar u kunt ons ook rechtstreeks aanspreken als er zaken spelen die u graag bij ons kwijt wilt. Het is niet altijd zo dat de MR een rol kan spelen in hetgeen u bespreekbaar wilt maken: afhankelijk van wat er speelt en of het al dan niet een individuele situatie betreft is soms de directe leerkracht, directie of ouderraad een betere optie. De MR staat in elk geval altijd open voor uw feedback, en helpt u graag verder. De MR is via e-mail bereikbaar: mr.kcaelse@kindante.nl

De leden van de MR van KC-Aelse
 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

  • Theresi Dresen; afgevaardigde GMR-platform Kindante, leerkracht groep 1/2
  • Hilde Hendrikx; secretaris, onderbouwcoördinator en basisschoolcoach
  • Tahnée Smeets; onderwijsassistente groepen 6
  • Rob Smeets; leerkracht groep 6

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

  • Richard Claassen; papa van Fenne uit groep 8
  • Hilde van Dijk; mama van Maud uit groep 8
  • Jeroen Bettings; papa van Lotte uit groep 3
  • Kirsten Schiffeler; mama van Livia uit groep 6 en Maite uit groep 4

Er is nog even geen voorzitter.