Verzuim en verlof

Leerlingen van onze school zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle schooldagen onderwijs moeten volgen. Het kan echter voorkomen dat er om bepaalde redenen toch verlof aangevraagd moet worden.Op deze pagina geven we meer informatie over de voorwaarden.

 

Extra verlof

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de school­vakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneen­sluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werk­zaamheden in bedrijfstakken die in de schoolvakanties een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aan­getoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot on­overkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van rooster­problemen van de werkgever.Verderop vindt u een stroomschema aan de hand waarvan u de aanvraag kunt beoordelen.

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaan­vraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet ver­lenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hier­voor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Chinees Nieuwjaar

Offerfeest

Suikerfeest

Holifeest

Diwalifeest

Paasfeest (Pesach)

Grote Verzoendag (Jom Kipoer)

Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van 'gewichtige omstandigheden' (artikel 11 lid g van de Leer­plichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de directeur. Wanneer er verlof voor meer dan tien school­dagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambte­naar. Om een idee te geven wat met gewichtige omstandig­heden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal richtlijnen:

 • Verhuizing (maximaal 1 schooldag)
 • Huwelijk van bloed-­ of aanverwant tot en met de 3e graad (in Nederland maximaal 1-­2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen)
  • Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)
 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed-­ of aanverwant tot en met de 3e graad (in overleg)
  • Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
 • Overlijden van bloed­- of aanverwant (in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen)
  • Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)
 • 12½­, 25­, 40­, 50­ en 60­jarig (huwelijks­)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders (maximaal 1 schooldag)
1e graad Ouders of verzorgers
2e graad Broers, zussen en grootouders
3e graad Ooms, tantes en overgrootouders
4e graad Neven, nichten, oudtantes en oudooms

Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen. Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u be ­argumenteren waarom.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toe­kennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen.
 • Deze moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste twee weken na de zomervakantie

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

 • Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s).
 • Familie­ of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen.
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting­ of een voetbalkamp.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Wereldreizen en sabbaticals.

Procedure

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet dat schriftelijk gebeuren door de ouders of ver­zorgers. Verder moet er duidelijk in staan wat de reden van aanvragen is. De argumenten moeten erbij worden vermeld. En de aanvrager moet het verzoek met bewijs­stukken ondersteunen. 

Aanvraag

Wanneer de directeur van de school mag beslissen, dan kunt u bij hem ook een formulier verkrijgen waarop u de aanvraag kunt doen. Ditzelfde geldt wanneer u bij de leerplichtambtenaar een aanvraag moet doen (alleen aanvragen wegens gewichtige omstandigheden die langer dan 10 dagen duren).Is uw aanvraag afgewezen en vindt u dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u ertegen in bezwaar gaan.Tegen een beslissing van de directeur is dat bij de directeur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar is dat bij Team Leren en Jongeren (Westelijke Mijnstreek). Geef in het bezwaar aan tegen welke beslissing u in bezwaar gaat en waarom. 

Klik hier voor het formulier

Erkende instanties voor een medische verklaring

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt in het buitenland waardoor u niet op tijd kan terugkeren naar Nederland. In dat geval wordt alleen een doktersverklaring geaccepteerd van de volgende instanties:

België De gewestelijke dienst van de Hulpkas voorziekte- en invaliditeitsverzekering Mutualiteit (ziekenfonds)
Denemarken Amtskommune of het gemeentebestuur
Duitsland Allgemeine Ortskrankenkasse
Engeland (VK) Local Social Security Officer
Finland Kansaneläkelaitos - Folkpensionanstalten
Frankrijk Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Griekenland IKA (Idryma Koinonikon Asphaliscon
Ierland Department of Social Welfare
Italië Unita Sanitaria Locale
Israël Israel National Insurance Institute
Kaapverdië Instituto Nacional de Previdencia Social
Kroatië Ministarstvo Rada, Socijalne Skrbo I Orbitelji
Liechtenstein Amt für Volkswirtschaft
Luxemburg Caisse Nationale d'Assurance Maladie des ouvriers
Marokko CNSS (Caisse National de Securité Social)
Noorwegen Folke Trygdkontoret for Utenlandssaker (Oslo)
Oostenrijk Gebietskrankenkasse
Portugal Administraçoes Regionazis de Saude/Centros de Saude
Slovenië Skupnost Pokojninskega in Invaldskega Zava Raovanja
Spanje INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
Tunesië CNSS (Caisse National de Securité Social)
Turkije SSK (Sosyal Sigortal Kurumu)
IJsland Tryggingastofnun Risikins
Zweden Forsakringskassa

 

Schema beoordeling vakantieverlof

Wanneer u dit schema volgt, kunt u bekijken in hoeverre u in aanmerking kunt komen voor verlof buiten de schoolvakantie.

Let op: het gaat hier om een indicatie. De directeur of de leerplichtambtenaar kan u meer gedetailleerde informatie geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over verzuim en verlof kunt u altijd contact opnemen met Team Leren en Jongeren. E-mail: lerenenjongeren@sittard-geleen.nl

Ook op de website van de rijkoverheid is meer te vinden over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen